Dijkstra Beaumont


Disclaimer
Home

Dienstverlening

Filosofie

Organisatie

Toezicht

Links

Nieuws

Vacatures

Contact
Algemeen
Deze website, www.dijkstrabeaumont.nl, hierna te noemen “Website”, wordt beheerd door Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V., statutair gevestigd te Utrecht, een financiële onderneming met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Indien u deze website bezoekt of hiervan gebruik maakt, gaat u akkoord met het feit, dat u gebonden bent aan de in deze disclaimer genoemde voorwaarden.
U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. garandeert niet dat deze Website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. beheert en onderhoudt deze Website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze Website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.


Informatie
De informatie op deze Website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. kan er echter niet voor instaan, dat de informatie juist en volledig is en/of blijft. Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en de verstrekte informatie op deze website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. Aan de verstrekte informatie op deze Website kunnen geen rechten worden ontleend.

De op deze Website opgenomen informatie is noch een beleggingsadvies noch een aanbod van of uitnodiging tot het doen van een aanbod voor een financiële dienst of een financieel product. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico's met zich mee.

Indien deze Website verwijzingen, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar websites van derden bevat, betekent dit niet, dat Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. een aanbeveling doet ten aanzien van het gebruik van die websites en/of de daarop aangeboden producten en/of diensten. De juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de websites van derden wordt door Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. niet geverifieerd of gecontroleerd.


Communicatie per e-mail
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. zendt, is niet gegarandeerd. Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. raadt af vertrouwelijke informatie per e-mail te zenden. Indien u er toch voor kiest berichten per e-mail aan Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.


Intellectuele eigendomsrechten
De informatie en gegevens op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze Website.

Behalve voor persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden, is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. niet toegestaan om de inhoud van de Website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. is het niet toegestaan links naar de Website van Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. is aan te bieden.


Wijzigingen
De informatie op deze Website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.


Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Website, inclusief disclaimer, is gericht op Nederland. Op deze Website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


© 2006 Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V.,
Utrecht (NL). Alle rechten voorbehouden.
| © 2006 Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. Utrecht (NL) | Disclaimer | Realisatie: Esquintes |