Dijkstra Beaumont


Dienstverlening
Home

Dienstverlening

Filosofie

Organisatie

Toezicht

Links

Nieuws

Vacatures

Contact
Dijkstra Beaumont Wealth Management biedt voor vermogende particulieren en instellingen exclusieve en onpartijdige dienstverlening aan op het gebied van:

vermogensbeheer
vermogensadvies
financial consultancy

Dijkstra Beaumont opereert binnen de Benelux en houdt kantoor te Maarssen (NL). Cliënten zijn vermogende particulieren en instellingen die minimaal € 1.000.000,-- via Dijkstra Beaumont beleggen.


Vermogensbeheer
Vermogensbeheer vindt bij Dijkstra Beaumont Wealth Management plaats op basis van een vooraf verstrekt mandaat. De beheerovereenkomst die hieraan ten grondslag ligt komt eerst tot stand nadat grondig en in wederzijdse overeenstemming de kaders en uitgangspunten van het vermogensbeheer zijn vastgesteld.
Vaststelling van genoemde kaders en uitgangspunten geschiedt nadat diepgaand inzicht is verkregen in de persoonlijke situatie van de cliënt. Met name de doelstelling die de cliënt met het beleggen voor ogen heeft, de daaraan verbonden tijdshorizon, diens ervaring, risicoacceptatie en risicotolerantie zijn van essentieel belang.
Statutaire beperkingen en richtlijnen uit hoofde van compliance-regelgeving maken een integraal onderdeel uit van bovengenoemde kaders en uitgangspunten.
Mandaten worden door Dijkstra Beaumont alleen aanvaard, wanneer overeengekomen kaders en uitgangspunten door ons realistisch en verantwoord worden geacht.

Op kwartaalbasis wordt aan de cliënt een portefeuille-overzicht verstrekt, alsmede een performance- en mutatie-overzicht. Voorts ontvangt de cliënt per mutatie een afschrift van de transacties.


Vermogensadvies
Daar waar relaties er de voorkeur aangeven zelf betrokken te blijven bij hun vermogensvorming in plaats van het beheer volledig uit handen te geven bieden wij vermogensadvies als dienstverlening aan.
Beleggingstransacties vinden in dit geval plaats nadat toestemming van de cliënt is verkregen of indien de cliënt hiertoe uit eigen initiatief opdracht geeft.
Dienstverlening vindt uitsluitend plaats indien - op basis van de persoonlijke situatie van de cliënt - de kaders en uitgangspunten vooraf zorgvuldig zijn vastgelegd.
Doelstelling, tijdshorizon, ervaring, risicoacceptatie en risicotolerantie van onze relaties zijn van essentieel belang om op verantwoorde wijze een beleggingsproces te kunnen uitvoeren.
Statutaire beperkingen en richtlijnen uit hoofde van compliance-regelgeving maken integraal onderdeel uit van de kaders en uitgangspunten van genoemd beleggingsproces.

Op kwartaalbasis wordt aan de cliënt een portefeuille-overzicht verstrekt, alsmede een performance- en mutatie-overzicht. Voorts ontvangt de cliënt per mutatie een afschrift van de transacties.


Financial Consultancy
Dijkstra Beaumont Wealth Management staat haar cliënten graag ter zijde bij alle bancaire en financiële beslissingen waarvoor een relatie zich nu en in de toekomst geplaatst weet.
Gezien de jarenlange ervaring van de aan Dijkstra Beaumont verbonden professionals in de bancaire wereld op leidinggevend, beleidsbepalend en specialistisch gebied kan op zeer uiteenlopend terrein ondersteuning worden verleend. Zonder volledig te willen zijn, zijn we bij de volgende activiteiten veelvuldig betrokken:

- herfinanciering van bedrijfsactiviteiten
- bedrijfsbeëindiging en bedrijfsoverdracht
- private equity
- financiering onroerend goed, zowel privé als zakelijk
- financiële planning
- vermogensoverdracht
- nalatenschapsplanning
- riskmanagement

Waar nodig wordt samengewerkt met andere zorgvuldig geselecteerde specialisten, waaronder notarissen, advocaten, accountants en belastingadviseurs.
De keuze van een bancaire relatie bij de geboden probleemoplossing wordt nadrukkelijk door ons geadviseerd op basis van onpartijdige en objectieve criteria.
| © 2006 Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. Utrecht (NL) | Disclaimer | Realisatie: Esquintes |